Home

Jämlik

Jämlikhet, eller social jämlikhet, är ett socialt tillstånd där alla människor inom ett visst samhälle eller inom en viss isolerad grupp har samma status och respekt, att alla människor är lika mycket värda. Begreppet ingår i det franska mottot frihet, jämlikhet, broderskap. Motsatsen till jämlikhet är ojämlikhet med en representation av personer från olika grupper (t.ex. kön eller etnisk bakgrund) som speglar den motsvarande fördelningen i samhället i stort. De har länge arbetat för en jämlik poliskår. (om lön, förmåner, arbetsfördelning, ansvarsfördelning etc.) som är lika för alla personer oavsett kön och andra faktorer som anses irrelevanta i. En jämlik hälso- och sjukvård innebär att vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen utveckla, publicera och sprida öppna jämförelser av hälso- och sjukvården. Inom uppdraget ligger även att ta fram särskilda öppna jämförelser av jämlik vård

Ojämlikhet i hälsa kan beskrivas som systematiska skillnader i hälsa mellan grupper med olika social position, uttryckt i till exempel utbildning, inkomst eller yrke. Jämlik hälsa är frånvaron av sådana skillnader Jämlik stad Göteborg ska vara den jämlika staden som bidrar till ett gott liv för alla Göteborgs Stad satsar långsiktigt och uthålligt på att skapa en mer jämlik och hållbar stad Jämlik vård innebär att bemötande, vård och behandling ska ges på lika villkor till alla oavsett kön, ålder, bostadsort, funktionalitet, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning, och oavsett kombinationer av dessa Tilläggsdirektiv till utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02) Regeringen utvidgar uppdraget om ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa till att även utreda och föreslå en ny reglering för tandvård till personer med särskilda behov av tandvårdsinsatser. 08 mars 2018. Ett tandvårdssystem för jämlik tandhäls

Jämlikhet - Wikipedi

jämlik - Wiktionar

 1. Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa syftar till att bidra till att alla sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden arbetar för jämlik vård och hälsa för hela befolkningen
 2. Jämlik hälso- och sjukvård innebär att alla ska erbjudas vård utifrån behov, på lika villkor och med gott bemötande, oavsett kön, könstillhörighet, könsut - tryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros uppfattning, funktionsnedsättning, ålder, bostadsort, utbildning eller ekonomi. I begreppe
 3. vidareutveckla en kunskapsbaserad jämlik arbetsterapi. Jämlik arbetsterapi handlar också om jämlik tillgång Tillgången till arbetsterapeuter och arbetsterapeutiska insatser är inte jämlik i Sverige. Det varierar över landet, mellan tätort och glesbyggd samt mellan olika grupper i samhället
 4. har medfört att hälsoklyftorna i samhället riskerar att öka. Därför finns nu ett stort behov av breda insatser för en god och jämlik hälsa på alla nivåer i samhället
 5. jämlik Motsatsord till jämlik: ojämlik, ojämställd, olik(a), olikställd; orättvis; I betydelsen: jämställd, likställd; Copyright Göran Walte

Jämlik hälsa Sveriges folkhälsoarbete har som mål att skapa förutsättningar i samhället för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Hälsoklyftor som går att påverka ska slutas inom en generation Kommissionen för jämlik hälsa har nu avslutat sitt uppdrag, men arbetet med att skapa bättre samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa behöver fortsätta länge till. Det finns, som vi pekat ut i vårt slutbetänkande, en rad åtgärder av olika slag som kan vidtas för att öka likvärdighet och minska ojämlikhet i villkor och möjligheter Programmet Hälsofrämjande innovation i samverkan startade 2016 för att utjämna ojämlikheter i hälsa. Initiativet var ett aktionsforskningsinriktat deltagarstyrt- och utmaningsdrivet innovationsinriktat forskningsprogram som syftade till att skapa nya sätt att förbättra hälsa med befolkningen, i en stadsdel (Lindängen) i Malmö, där cirka 75 procent är första- och andra. tet för en jämlik och jämställd hälsa omfattas främst av mål 3 att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Förutom mål 3 kopplar flera andra mål i agendan di-rekt till hälsa eller att minska den ojämlika hälsan som t ex, mål 1 ingen fattigdom, mål 2 inge Jämlik hälsa Västerbotten är ett nyhetsbrev om folkhälsa och folkhälsoarbete som riktar sig till dig som arbetar med, ansvarar för eller är intresserad av folkhälsans utveckling i länet. Nyhetsbrevet är en del i Folkhälsoarbetets infrastruktur - pilotprojekt för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete, vilket drivs av Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten och Umeå universitet

Jämlik vård - Socialstyrelse

Vägen till jämlik vård Välkommen till en ny webbinarieserie kring boken Jämlik vård - en handlingsplan.. Arena Idés chef Lisa Pelling samtalar med forskare, läkare, fackliga experter och utredare om hur vården kan bli jämlik.. INSTÄLLT PGA SJUKDOM 8 april kl. 10.00-10.45. Om en mer jämlik primärvård med Anna Nergård h, regeringens särskilda utredare Jämlik vård - en handlingsplan. Utvecklingen inom svensk sjukvård går åt fel håll. Istället för en behovsstyrd och jämlik hälso- och sjukvård har vi fått en vinststyrd och alltmer ojämlik vård. Den här boken beskriver de senaste årens utveckling och presenterar tio konkreta förslag för en bättre och mer jämlik vård en jÄmlik barndom 7 1. jÄmlika ekonomiska fÖrutsÄttningar 9 2. jÄmlikhet oavsett boendeort 10 3. en jÄmlik skola 10 4. en jÄmlik tillgÅng till fritid 12 5. ett jÄmlikt och tryggt boende 13 6. en human och jÄmlik asylpolitik 14 7. jÄmlikhet oberoende av funktionsvariation 15 8. jÄmlika stÖdÅtgÄrder mot psykisk ohÄlsa 16 9 Schyst är handböcker för dig som vill kommunicera jämlikt och inkluderande. Syftet är att skapa medvetenhet för våra egna förutfattade meningar, andras perspektiv och allas lika värde SOU 2016:55, Delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa. Det handlar om jämlik hälsa. Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete. Stockholm: Socialdepartementet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 17 (2013) Pep-rapporten 2020 Norberg, R J. Idrotten och (o)jämlikheten - en introduktion. I Centrum för idrottsforskning.

Svensk sjuksköterskeförening som företräder sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad vill med denna broschyr, Jämlik vård och hälsa i den näravården - goda exempel, stimulera till att sjuksköterskor arbetar för en jämlik vård och hälsa för hela befolkningen Jämlik vård - en handlingsplan. Posted on 24 november, 2020 by Johan Norlin | Leave a comment. Utvecklingen inom svensk sjukvård går åt fel håll. Istället för en behovsstyrd och jämlik hälso- och sjukvård har vi fått en vinststyrd och alltmer ojämlik vård Program för en jämlik skola. Rapport Skolan är grundläggande för att skapa lika möjligheter för alla, men den svenska skolan är inte jämlik. Studieresultat är starkt kopplade till familjebakgrund, och enligt vissa studier har detta samband stärkts över tid i Sverige

Vad är folkhälsa, jämlik hälsa och folkhälsoarbete

jämlik verksamhet och jämlik arbetsplats. Botkyrkas värdegrund genomsyrar allt vårt arbete. Strategins fem jämlikhetsdimensioner Strategins fem jämlikhetsdimensioner är interkultur, jämställdhet, frihet från hedersrelaterat våld och förtryck, tillgänglighet samt en god och jämlik hälsa i befolkningen jämlik tandhälsa Utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02) har under åren 2018- 2020 gjort en systematisk genomlysning och analys av det svenska tandvårdssystemet. Vi som arbetat i utredningen har under dessa tre år samtalat, lyssnat och diskuterat svensk tandvårds utmaningar oc

Jämlik hälsa kan därmed antas förstås på olika sätt, vilket forskning visar påverkar styrningen av folkhälsopolitiken. Syftet med masterarbetet är därför att studera hur jämlik hälsa konstrue-ras som policyproblem. Teoretisk ram: Masterarbetet förhåller sig övergripande inom en poststrukturalistisk, policy-teoretisk ram Styrning och jämlik vård är den röda tråden Utredningen har identifierat styrning och jämlikhet som den röda tråden som binder ihop de olika deluppdragen i utredningens direktiv. Frågan om vinst och vinstbegränsning I direktiven nämns frågan om vinst i sammanfattningen men inte som en enskild utredningsfråga En jämlik stomivård. Ulrika Jörgensen har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa en jämlik stomivård. Alla patienter ska erbjudas god vård efter behov på lika villkor. Nya behandlingar och förbrukningsartiklar behöver tillhandahållas effektivt och jämlikt, utan onödiga dröjsmål

En jämlik värld. Vi arbetar för att alla människor ska ha frihet att forma och bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp. En hållbar värld. Klimatförändringen är vår tids ödesfråga, den kräver rättvisa lösningar som sätter människor som lever i fattigdom i centrum Jämlik vård - normmedvetna perspektiv vänder sig till studenter inom de olika hälso- och sjukvårdsutbildningarna, men även till redan yrkesverksamma inom samma sektor. Information. Redaktörer: Elisabeth Dahlborg. Gunnar Lyckhage. Ellinor Tengelin. Kapitelförfattare: Elisabeth Dahlborg. Ellinor Tengelin

jämlik i hela landet BEGREPP I PALLIATIV VÅRD Enhetliga begrepp och termer utgör en viktig del i styrning och ledning av hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen har under året förtydligat och konkretiserat vissa begrepp i den palliativa vår - den som uppfattades som otydliga jämlik arbetsterapi i Sverige. Makronivån motsvarar de samhälleliga riktlinjer, lagar och politiska inriktningsmål som påverkar möjligheten till jämlik arbetsterapi. Generellt innebär denna nivå många stödjande faktorer. Ett exempel på detta är de nationella funktionshinderpolitiska målen. En hindrande faktor är dock de Jämlik vård regleras i hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf: Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Men genom åren har en lång rad utredningar och undersökningar visat att vården är ojämlik utifrån olika perspektiv som bostadsort, kön och socioekonomiska faktorer Jämlik hälsa och vård efter behov. Lyssna ©fotograf Anki A/arkivbild. Alla människor har rätt att uppnå bästa möjliga hälsa. Det innebär att på lika villkor få tillgång till hälsofrämjande insatser och bästa möjliga vård

Anf. 74 Emma Henriksson (KD) Fru talman! Från telefonförsäljning av lotter till folkhälsa är steget inte så vansinnigt stort. Vi kommer nu att debattera socialutskottets betänkande God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik och de nya mål som regeringen har tagit fram.. I stora delar råder enighet i utskottet kring att vi ska ha höga ambitioner SOU 2016:55 Det handlar om jämlik hälsa - Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete; Betänkanden. SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa. SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverke Nu ska den sexuella hälsan bli mer jämlik Den sexuella hälsan i Sverige är generellt sett god, men ojämlik. Illustration: Getty images. För första gången har Sverige fått en egen SRHR-strategi som ska lägga grunden för en mer jämlik och rättighetsbaserad sexuell och reproduktiv hälsa Kommissionen för jämlik vård lägger fram följande 17 förslag i syfte att bidra till en mer jämlik hälso- och sjukvård: • En nollvision för dödsfall på grund av ojämlik vård införs. Socialstyrelsen ska ges ett utökat uppdrag att kartlägga och redovisa hur många människor som bedöms dö i onödan Jämlik hälsa. 2021-04-29. Under onsdagskvällen hölls ett nytt möte för de föreningar som har anmält sitt intresse att vara med i projektet Jämlik Hälsa för ett hälsosammare Ljusnarsberg. De flesta föreningar som är intresserade har nu också fyllt i ett frågeformulär med fakta om sin förening

Jämlik stad - Göteborgs Sta

Jämlik vård (fördjupning) - 1177 Vårdguide

Utredningen om jämlik tandhälsa ute på remiss Veronica Palm: tandundersökning ska kosta 200 kronor Tandläkarna vill ha kvar fri prissättning Förslag att tandvård ska bekostas mer kollektivt Tandvårdsutredning försenas Viss tandvård kanske kan bli sjukvår Jämlik hälso- och sjukvård ur ett migrationsperspektiv: Rapport om möjliga indikatorer för kvalitets - uppföljning i Region Skåne är framtagen av Kunskapscentrum migration och hälsa som ett led i arbetet med att kartlägga eventuella indikatorer för jämlik vård med fokus på migrationsaspekter Kunskapsnormer - ur en sjuksköterskestudents dagbok -- Normer som hinder för jämlik och rättighetsbaserad vård -- Vårdandets normer -- minskat handlingsutrymme för vårdare och patient -- Klassnormer och föreställningen om klasslösa patienter -- Genusnormer - normer som skapar kvinnor och män -- Vithetsnormer - normer som producerar hudfärgade plåster -- Sexualitetsnormer.

Prevention Barnfetma är ett nationellt initiativ som har som syfte att förebygga övervikt och fetma bland barn 0-6 år i Sverige och därmed bidra till att minska psykisk ohälsa, utveckling av diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar Jämlik Ishall. Projektet Jämlik Ishall syftade till att integrera personer med funktionsnedsättning i konståkningen, bidra till en utveckling av hjälpmedel i våra ishallar, samt skapa ett ökat fokus på hur våra ishallar byggs. Idag finns det flera konståkningsföreningar som startat upp verksamhet för funktionshindrade och många fler har anmält intresse att vara delaktiga jämlik, jämställd och ekologiskt hållbar stad och alla verksamheter ska arbeta utifrån ett barnperspektiv. Coronapandemin har synliggjort stora revor i välfärden, framförallt inom äldreomsorgen, där många äldre avlidit och där brister i bemanning oc proposition 2017/18:249 God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik, Region Örebro läns befolkningsundersökningar Liv & Hälsa, Liv & Hälsa Ung, ELSA (Elevhälsosamtal sammanställt och analyserat) samt Överenskommelser om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023

tillsammans ta fram en strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län. Strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län gäller år 2016-2025 och syftar till att integrera jämlik hälsa i politiska och verksamhetsnära beslut, stärka samverkan och samlärande för folkhälsoarbet Inriktningen jämlik hälsa fokuserar på mänskliga rättigheter och rätten till jämlik hälsa för alla, ger möjlighet att studera hur ojämlikhet i hälsa uppstår och utvecklas samt hur orättvisor kan minskas genom strukturella insatser i samhället. Programmet har internationell antagning och ges i sin helhet på engelska Tillgången till vård, människors hälsa och möjlighet till överlevnad i olika sjukdomar skiljer sig idag. Bland annat beroende på var i landet man bor, om man är man eller kvinna eller hur lång utbildning man har. En viktig utmaning är därför att göra vården mer jämlik. Centerpartiet vill: Se över hur vården och hälsan kan bli mer jämlik på alla plan Ge alla patienter rätt. Östgötakommissionen för jämlik hälsa. Skriv ut Lyssna. På uppdrag av det tidigare Regionförbundet Östsam har en kommission för folkhälsa (Östgötakommissionen) arbetat under 2013-2014. Uppdraget formulerades utifrån den Folkhälsopolitiska policyn för Östergötland 2011-2014

jämlik vård utgår ifrån ett antal lagar och övergripande dokument så som Hälso - 1och sjukvårdslagen, Diskr imineringslagen, CEMR -deklarationen och SLL:s Jämställdhetspolicy. Ett flertal handlingsprogram och handlingsplaner finns framtagna, exempelvis Handlingsprogram för jämställd och jämlik vård, Handlingsprogram fö Jämlik Retorik. 193 likes. Jämlik Retorik erbjuder föreläsningar och seminarier inom normkreativitet och retorik Jämlik kommunikation. Lyssna. Skriv ut; I vår kommunikation är vi noggranna med att inte omedvetet förstärka ojämlika eller stigmatiserade roller, baserade på kön, etniskt ursprung, religion eller sexuell läggning

Jämlik. Övergripande mål till 2050 ÖM.1. Luleås invånare har en god och jämlik hälsa. Målet syftar till att minska användningen av olika droger, alkohol & tobak, att öka den fysiska aktiviteten, att förebygga sjukdomar och att göra barns uppväxt så bra som möjligt LIBRIS titelinformation: Jämlik ålderdom? : i samtiden och framtiden / Lars Andersson, Peter Öberg (red.) Syftet med webbutbildningen är att ge en grundläggande kompetens om hjälpmedelsförskrivning för alla förskrivare och skapa förutsättning för en jämlik och behovsanpassad förskrivning. I utbildningen får du kunskap om förskrivningsprocessen och vad som stödjer och reglerar den samt hur patientens delaktighet påverkar nyttan med hjälpmedlet

När behovet får styra - ett tandvårdssystem för en mer

Frågan är hur jämlik ridsporten är. Avsikten är att få en tydlig bild över hur detta förhåller sig och därmed kunna identifiera faktorer som skapar ojämlikhet och begränsningar. Resultatet visar att det utifrån intervjupersonernas erfarenheter är det ekonomiska kapitalet, främst pengar, men även mark och egendom, som har störst betydelse för möjligheten att få tillgång. Ordet jämlik är synonymt med gelike och kan bland annat beskrivas som (där alla är) lika mycket värda. Ordet kan ha flera olika betydelser. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av jämlik samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket Engelsk översättning av 'jämlik' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Jämlik styrning med handbok för jämlikhetsanalys. Vi arbetar ständigt för att jämlikhet ska vara en självklar del av våra beslut, mål och uppföljningar. Våra verksamheter ska mäta och analysera statistik och resultat utifrån köns-, ålders- och områdesperspektiv. Omotiverade skillnader ska redovisas och åtgärdas en jämlik arbetsplats Dessa riktlinjer utgår från fyra identifierade utvecklingsområden: - Representativ arbetsplats - Samspel i en kreativ och öppen arbetsmiljö - Relevant och bärande kunskap - Jämlik styrning Dessa fyra utvecklingsområden bildar tillsammans fundamentet för arbetet med en jämlik arbetsplats

Vårvärme i helgen – här blir det varmast

Jämlik Barndom - Demokratiklub

jämlik hälsa. Samhällsplaneringen bör motverka segregation och exponering för skadliga miljöfaktorer. Med ett jämlik-hälsa-perspektiv inom samhällsplanering kan förändringar åstadkommas som påverkar människors levnadsvillkor och minskar ojämlikhet i hälsa. Centralt för arbete för en god och jämlik hälsa är Den 7 april uppmärksammas Världshälsodagen världen över. Årets tema är alla människors rätt till jämlik vård. Den pågående pandemin har gjort det smärtsamt tydligt att vården inte. Genom att anlägga rundor som är tillgängliga för alla invånare kan landets kommuner komplettera folkhälsans arbete för en friskare vardag och bidra till en mer jämlik hälsa. Denna ambition ligger i linje med Mål 3 i FN:s Agenda 2030: Att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar Jämlik hälsa och sjukvård - teoretiska perspektiv och verktyg för förändring, 7,5 hp. Det finns inga tidigare terminer för kursen Sommartermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen. Startar. 7 juni 2021 Slutar. 27 augusti 2021 Studieort. Ortsoberoende.

erbjuda jämlik vård i grund och botten har förhållandevis likartad syn på hur vården ser ut och vilka hinder som finns i mötet med olika patientgrupper. Skillnaden mellan grupperna ligger istället främst i synen på vad jämlik vård innebär. De som upplever sig kunna erbjuda jämlik vård talar i hög utsträck Kommissionen för jämlik hälsa pekar ut vårdmötet som en nyckel, vill stärka det förebyggande, uppsökande arbetet inom hälso- och sjukvården och återinföra primärvårdens områdesansvar. Det är några av förslagen i slutrapporten

AKTIVIST. Cissi Wallin är programledare och skribent men kanske mest känd för att vara feministisk aktivist på sociala medier och vara med Lulu Carter en av förgrundsgestalterna för det svenska engagemanget i samband med metoo-kampanjen hösten 2017. Det skedde när hon i ett inlägg på instagram offentligt pekade ut Fredrik Virtanen som den man ho Skolan är inte digitalt jämlik. Den digitala kompetens som den enskilda eleven får möjlighet att uppnå är beroende av så väl socioekonomisk bakgrund som vilken eller vilka enskilda lärare som eleven möter. Den här artikeln presenterar resultat av forskning Emma Göranson är doktorand vid odontologiska fakulteten, Malmö universitet och specialist i ortodonti i Region Östergötland. Hon berättar här om sin forskning om bettavvikelsers påverkan på livskvalitet, och om jämlik tandregleringsvård

Riva hinder - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregione

Pris: 306 kr. Häftad, 2015. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Jämlik vård : normmedvetna perspektiv av Elisabeth Dahlborg-Lyckhage, Gunnar Lyckhage, Ellinor Tengelin på Bokus.com Den här gången tänkte jag försöka mig på något utmanande: att skriva om något som jag inte riktigt får skriva om. Eller, rent konkret så har jag precis skickat in vår första artikel för granskning till en vetenskaplig tidskrift Projektet Jämlik hälsa vill skapa bättre förutsättningar för att arbeta med hälsoklyftor på nationell nivå. Nordiska ländernas arbete med jämlik hälsa. Projektet Jämlik hälsa i Norden har utförs inom ramen för den nordiska folkhälsoarenan och är indelat i fyra delprojekt

Notiser 4/2017 - Institutet för språk och folkminnen

Växande hälsoklyftor Sjuksköterskor kan bidra till mer jämlik vård och hälsa Ami Hommel, och Ania Willman, ordförande och före detta ordförande i Svensk sjuksköterskeförening diskuterade under gårdagen den ojämlika vården med regeringens statssekreterare Agneta Karlsson Svenska Barnhälsovårdsregistret, BHVQ, är ett nationellt kvalitetsregister vars mål är jämlik och rättvis barnhälsovård för alla barn i Sverige. Uppgifterna i Svenska Barnhälsovårdsregistret används för kontinuerligt lärande och ett förbättringsarbete som syftar till en jämlik och rättvis barnhälsovård av god kvalité över hela landet

Örebromodellen - för en jämlik förskola Kastanjens förskola, i Örebro kommun, påbörjade ett eget projekt hösten 2016 med fokus på normkreativitets- och jämlikhetsfrågor. Förskolan utvecklade ett verktyg med namnet Örebromodellen - för en jämlik förskola Jo, det går att göra skolan mer jämlik Boel Godner: Tänk innanför boxen - det vände utvecklingen i Södertälje Publicerad: 31 augusti 2020 kl. 04.00 Uppdaterad: 01 september 2020 kl. 14.4

Med Jämlik kultur vill vi skapa ett museum för alla. Läs mer. Jämlik kultur på Lödöse museum. Kulturinstitutioner som bibliotek och museer är många gånger svåra platser för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, förkortat NPF, exempelvis autism En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Ojämlik hälsa och vård Skillnader i hälsa har ökat de senaste 20 åren Skillnader i hälsa beror i stor utsträckning på ojämlika förutsättningar Ojämlik sjukvård. Diskriminering i sjukvården Kö

KunskapsmatrisenAssar om självbilden | ETCSVT:s nya satsning: Ska sända nyheter på lätt svenska för”Folkliga trycket avgörande för klimatet” | ETC

Bra och jämlik vård, rehabilitering och egenvård, oavsett kön, ålder, etnicitet, inkomst eller var i landet man bor. Bra patientinformation, patientutbildningar och större patientinflytande i vården. Alla som lever med hjärt-, kärl- och lungsjukdom och deras närstående ska ges bästa förutsättningar att leva ett bra liv Jämlik Retorik. 195 likes · 1 talking about this. Jämlik Retorik erbjuder föreläsningar och seminarier inom normkreativitet och retorik Rapport: Vårdval och jämlik vård inom primärvården Artikel­nummer: Rapport 2015:6 Det är kostnadsfritt att beställa rapporter. Maximalt antal är 5 exemplar. Har du behov av fler exemplar eller andra frågor, kontakta registrator@vardanalys.se Jämlik hälso- och sjukvård innebär att vi ska ge lika god och säker vård till alla patienter. Alla människor ska ha tillgång till vård på lika villkor. Rätten till hälso- och sjukvård ska vara oberoende av exempelvis kön, ålder eller funktionsnivå

Arbetet har lett till kortare väntetider och en mer jämlik vård, som gjort det möjligt att kunna möta ett dramatiskt växande behov inom bedömning och behandling. Neuropsykiatriska konsultteamets arbete är ett mycket gott exempel på hur förbättringar riktade mot patienten även ger positiv påverkan på arbetsmiljön Finns på följande bibliotek. 1 av 3 exemplar finns att låna, 3 reservationer i kö

ShareMusic arbetar för en jämlik scen, för att vidga scenkonsten och bredda arbetsmarknaden inom kulturområdet. Detta genom att visa hur var och ens kapacitet kan tas tillvara i kulturutövandet. Vi anställer kontinuerligt personer med olika funktionsförmågor i våra ensembler, som informationsspridare, workshopassistenter och föreläsare Kursen riktar sig till dig som vill utbilda dig till vårdbiträde med tillämpad kunskap inom jämlik vård och hälsa. Sök till vår kurs i vård och omsorg med särskild inriktning mot jämlik hälsa och vård och studera i en skola för kvinnor och transpersoner. Samtliga kurser har genusperspektiv. Kort text God, nära och jämlik vård är ett av regionens inriktningsmål som stöds av den värdegrund som finns -ständigt bättre, patienten alltid först. För att uppnå en god, nära och jämlik vård måste vården vara både jämlik och jämställd, inte bara ur ett genusperspektiv utan också genom att arbeta med behovs- och personcentrering Göteborg till en jämlik stad att växa, leva och verka i. Göteborgs Stads Jämlikhetsprogram 6 Programmets utgångspunkter Det här programmet tar sin utgångspunkt i social hållbarhet som en del i hållbar utveckling. En traditionell syn på hållbarhet är att den består av tre dimensioner. Det.

 • Alphabet C Aktie.
 • CPLD and FPGA ppt.
 • Industri Irak.
 • Visby strandby.
 • فتح حساب بيتكوين.
 • Altcoins that will 1000x.
 • How to block 0843 numbers.
 • Telia felanmälan företag bredband.
 • Nordnet superlån.
 • Canton de Vaud impôts.
 • Word online Pictures.
 • Framgångspodden fastigheter.
 • Hur används AI idag.
 • Coinbase pro address book.
 • Cost of goods sold FIFO calculator.
 • ETH Zurich.
 • Bols Blue drink.
 • How does G Loot work.
 • Short Binance.
 • Ccminer setup.
 • Pfizer stock BioNTech.
 • Rökmix 2020.
 • Wat is longinfiltratie.
 • Försörjningsbalans Nationalekonomi.
 • HARRISON dataset.
 • Crowdfunding ANBI.
 • AliExpress boy clothes.
 • Pool skalblock.
 • Binance Pay как пользоваться.
 • Toyota valuation usd.
 • Can I sell NSE stock in BSE Zerodha.
 • SPP Pension & Försäkring AB årsredovisning.
 • Checklista bygglov Uppsala.
 • Ekonomi 1800 talet.
 • Nya lägenheter Höganäs.
 • Ingångslön läkare.
 • WAVES/BTC TradingView.
 • Hydropool felkod 269.
 • Cash App Bitcoin reviews.
 • Sahlgrenska organisationsnummer.
 • USA avtal aktier.